REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży on-line za pośrednictwem strony  internetowej.

Spółka – INTERIO S.C. SZADUJKO LASOTA

ul. Urocza 36 20-825 Lublin

NIP: 712-327-35-61

REGON: 061459001

Strona internetowa – strona internetowa www.plytkipro.pl 

Kupujący/Klient – osoba , która dokonała zakupu on-line

Przelewy 24 – dopuszczony przez Spółkę system płatności elektronicznych,  umożliwiający zarejestrowanym Klientom na dokonywanie automatycznych płatności  przelewami za towary nabywane przez Stronę internetową. Serwis  Przelewy24 jest prowadzony PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48  (61) 642 93 44, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl, KRS:  0000347935.

Dział Obsługi– komórka organizacyjna Spółki odpowiedzialna za kontakt z  Klientem/Kupującym w celu zawarcia umowy, dostępna pod numerem telefonu 81 448 03 16

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka za pośrednictwem Strony internetowej oferuje swoim klientom dostęp  do usług w ramach sprzedaży on-line

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Spółką zostaje zawarta w przypadku  spełnienia wymaganych procedur rejestracyjnej:

a. kontakt z Działem Obsługi, podczas którego omówiona zostanie  dostępność oraz zakres usługi, a w szczególności:

• rodzaj usługi

• termin realizacji

• koszt

b. potwierdzenia warunków określonych podczas konsultacji, określonej w  lit. a powyżej oraz złożenia przez Kupującego zamówienia on-line  poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej. Do  finalizacji zamówienia dochodzi, gdy Klient zaakceptuje zamówienie z  obowiązkiem zapłaty i akceptacji Regulaminu.

c. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem  bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24;

d. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na  wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu  Przelewy24.

3. Dział Obsługi jest dostępny przez w godzinach od 10 do 18 w dni robocze, z  uwzględnieniem zakazów oraz ograniczeń handlu wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz niezbędnych dla zapewnienia jego  prawidłowego działania przerw technicznych.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, przerwy i błędy  natury technicznej oraz ograniczenia w dostępności usług wynikające z  przyczyn leżących po stronie Klienta.

5. Przed przystąpieniem do realizacji zakupu on-line, Klient zobligowany jest zapoznać się z Regulaminami znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup  przez Internet jest równoznaczne z akceptacją ich treści.

6. Spółka uprawniona jest do odstąpienia od realizacji zamówionej usługi w  przypadku:

a. gdy podane przez Klienta dane są nieprawidłowe, fałszywe lub  niezgodne z prawdą;

b. wystąpienia błędu w złożonym zamówieniu lub wystąpienia innej  przyczyny uniemożliwiającej realizację usługi z winy Klienta;

c. powzięcia przez Spółkę informacji, z których może wynikać, iż Klient  dokonując zamówienia naruszył obowiązujące przepisy prawa.

7. Płatności za usługi zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się za  pośrednictwem Przelewy 24, na zasadach i zgodnie z regulaminem usługi  określonych przez ich dostawcę, a dostępnego na stronach  http://www.przelewy24.pl/regulamin.

8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wywołane nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu płatniczego Przelewy24.

II. WALIDACJA ZAKUPU I USŁUGI

1. Ceny usług umieszczone na stronie internetowej zawierają podatek VAT. 2. Zakupione usługi będą dostępne dla Kupującego niezwłocznie po  zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.

3. Warunkiem walidacji zakupienia usługi na koncie Klienta jest dokonanie  płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez  Spółkę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i  wpływie środków na rachunek Przelewy24.

4. W ramach walidacji zakupionej usługi, Kupujący otrzyma od Spółki, na podany  wcześniej adres poczty elektronicznej, Fakturę VAT która stanowić będzie  jednocześnie potwierdzenie zakupienia usługi.

5. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić usługi w cenach podanych  na stronie internetowej Spółki.

6. Informacje o Usługach dostępnych za pośrednictwem Stron Internetowych  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu  cywilnego.

7. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług oraz ich  zakresu, zmiany te nie wymagają innego powiadomienia niż ich aktualizacja na  Stronach Internetowych Spółki.

8. Usługi nabyte przez Klienta będą realizowane za pomocą środków komunikacji  elektronicznej zgodnie z opisem zamieszczonym indywidualnie dla każdej z  Usług na witrynie Stronie Internetowej.

9. Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę  internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

10.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego  nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ REKLAMACJA

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od  daty zawarcia umowy za wyjątkiem zakupu produktów nie prefabrykowanych. Dla swej skuteczności, odstąpienie wymaga zachowania  formy pisemnej i powinno zostać wysłane na adres Spółki lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@plytkipro.pl

2. W terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o odstąpieniu  przez Klienta od umowy, całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona za  pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego dokonano wpłatę.

3. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli zaczął korzystać z zakupionej usługi. 4. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres ul. Urocza 36 20- 825 Lublin. Reklamacje można również zgłaszać za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres sklep@plytkipro.pl  

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu, b. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,

c. opis reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od momentu  jej zgłoszenia.

7. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana  Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERIO S.C. SZADUJKO LASOTA z siedzibą w Lublinie, al. Warszawska 85;

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest  Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: sklep@plytkipro.pl. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji złożonego w sklepie  internetowym zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w  przypadku zarejestrowania się w sklepie internetowym i złożenia zamówienia;

b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy  za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c) w celu przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji dotyczących  oferowanego przez nią asortymentu w formie newslettera - na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a RODO;

d) w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które  wyrazili Państwo zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

e) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze  danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych  przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu  dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia  bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli  wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych  i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych  pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych mogą być  zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo  – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także  podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w  szczególności sądy i organy państwowe).

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i  organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy  czasu:

a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a - do  czasu pełnej realizacji umowy (w tym pełnej realizacji zamówienia) lub  do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą  

elektroniczną, a później przez okres wynikający z przepisów o  archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa  

podatkowego,

b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b - przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem  zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu  internetowego lub do momentu wycofania zgody,

c) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. c – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania  zgody,

d) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. d – przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane,  lub do momentu wycofania zgody w odniesieniu do kanałów  

komunikacyjnych, co do których zgoda zostanie wycofana,

e) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. e i f – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania,  przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu  roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają  Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza  przepisy RODO.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z  Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do wykonania umowy,  szczegółowa polityka ochrony danych osobowych dostępny jest na stronie  internetowej Spółki.  

2. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego  danymi.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Każdorazowa  zmiana nie będzie wymagała wcześniejszego powiadomienia ani zgody  Kupujących.

4. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej  oraz w siedzibie Spółki.

Moje ulubione produkty

0